Algemene voorwaarden Studio Hamerhaai

Artikel 1 – Definities
1.1. Wij handelen onder de naam Studio Hamerhaai, zijn gevestigd te Haarlem, en staan ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 64952029.
1.2. Jij bent in deze voorwaarden de wederpartij.
1.3. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan wij tegen betaling werkzaamheden voor jou uitvoeren.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die wij uitvoeren.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door
Ons worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.
2.3. Wij behouden ons het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zullen wij nieuwe algemene voorwaarden aan jou toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor jou nadelige gevolgen, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.4. Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van jou worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 – Offerte
3.1. Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.
3.2. Wij kunnen niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een offerte, indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Jij hebt de mogelijkheid om via ons producten te bestellen, waaronder maatwerk. Doordat stoffen gekleurd worden in een verfbad en meubels van natuurlijke materialen gemaakt worden, zoals hout, kunnen kleuren en patronen van de gebruikte stof of het gebruikte materiaal afwijken van door ons aangeleverde afbeeldingen of (kleur)stalen. Jij kunt geen rechten ontlenen aan kleurstalen en patronen, kleuren op de afbeeldingen of in de beschrijving genoemde specificaties van de stof of het materiaal.
3.4. Een uitgebrachte offerte geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

Artikel 4 – Tarieven en betalingen
4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De in de overeenkomst vermelde tarieven zijn op vaste prijzen en inclusief BTW voor particulieren. Eventuele aanvullende kosten, zoals materiaalkosten, zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden apart gefactureerd.
4.3. De tarieven voor maatwerk meubels zijn inclusief transport en plaatsing, tenzij anders overeengekomen.
4.4. Bij de aanschaf van producten dragen wij er zorg voor dat jij de mogelijkheid hebt om ten minste de helft van het totaalbedrag achteraf te betalen.
4.5. De prijzen die wij bij het aangaan van de overeenkomst communiceren zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, hebben wij het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd, en jij particulier bent, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.6. Bij maatwerk opdrachten zijn wij gerechtigd om een aanbetaling ter hoogte van 50% van de overeengekomen prijs te vragen.
4.7. Facturen dienen binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.
4.8. Jij bent van rechtswege in verzuim, indien jij jouw betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn en een ingebrekestelling is verzonden. Vanaf het moment dat jij in verzuim bent, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, ben jij wettelijke rente verschuldigd.
4.9. Wanneer jij in gebreke of verzuim bent, komen alle redelijke kosten die wij moeten maken om de vordering te innen, voor jouw rekening.
4.10. Indien jij je in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die wij op jou hebben direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 – Informatieverstrekking
5.1. Jij dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan ons ter beschikking te stellen. Hieronder wordt mede verstaan de input voor de gewenste stijl en de afmetingen van de te ontwerpen meubels. Het is zonder deze gegevens voor ons niet mogelijk om onze werkzaamheden optimaal uit te voeren.
5.2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.
5.3. Wij zullen vertrouwelijk met de gegevens omgaan.
5.4. Indien jij onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor jouw rekening.
5.5. Indien jij gevraagde informatie aanlevert via digitale informatiedragers, bestanden of software, sta jij ervoor in dat deze geen virussen, defecten of andere schadelijke factoren bevatten.
5.6. Jij vrijwaart ons voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Wij voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij houden daarbij, voor zover mogelijk, rekening met jouw wensen en ter beschikking gestelde informatie. Jij kunt ons echter niet verantwoordelijk houden voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
6.2. Jij dient op de hoogte te zijn van onze standaard ontwerpstijl.
6.3. Wij zullen jou nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Jij bent volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door ons gegeven advies.
6.4. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan ons om te bepalen of de deadline haalbaar is.
6.5. Indien de werkzaamheden het ontwerpen, aanleveren of plaatsen van producten inhouden, zullen wij een levertijd afspreken met jou. De levertijd vangt aan nadat wij de benodigde informatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben ontvangen. Het voorgaande lid is in dit geval eveneens van toepassing.
6.6. Een levertermijn kan nooit als fatale termijn beoordeeld worden. Wanneer wij een levertermijn overschrijden, zijn wij niet van rechtswege in verzuim.
6.7. Wij hebben aan onze plicht tot het leveren van een ontwerp voldaan, indien wij deze aan jou hebben aangeboden. Jij kunt je niet beroepen op de afgesproken levertermijn, indien jij na het aanleveren van een ontwerp wenst dat wij revisies uitvoeren.
6.8. Wij behouden ons het recht voor om de overeengekomen werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

Artikel 7 – Wijziging en annulering
7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen wij tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling kan resulteren in meerwerk. In dit geval zullen wij een aanvullende offerte sturen. Indien de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit, of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zullen wij jou hier eerst van op de hoogte stellen.
7.2. Indien zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, zijn wij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Wij zijn in dit geval geen schadevergoeding aan opdrachtgever verschuldigd.
7.3. In het geval dat wij onverhoopt verhinderd zijn, stellen wij jou hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Wij zullen in samenspraak proberen de werkzaamheden of de aanleverdatum te verzetten. Indien verzetten niet mogelijk is, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien jij van dit recht gebruikmaakt, zullen wij voor het gedeelte van de overeenkomst waar nog geen uitvoering aan is gegeven, jou terugbetalen. Jij hebt, wanneer je gebruikmaakt van het recht tot ontbinding, echter geen recht op het vorderen van een aanvullende schadevergoeding.
7.4. Wanneer jij de overeenkomst wenst te annuleren, dien jij dit schriftelijk te doen. Jij kunt, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden, een bepaalde datum is afgesproken, of jij ondernemer bent, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.
7.5. Bij annulering door jou, zijn de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren opeisbaar, tenzij anders overeengekomen. Dit zal een bedrag tussen de 300 en 1000 euro bedragen.
7.6. Wanneer jij de opdracht tussentijds annuleert, ben jij niet gehouden de tot dan toe gemaakte ontwerpen te gebruiken.
7.7. Indien jij aangeeft de werkzaamheden te willen verzetten, zullen de kosten die met dit verzetten gepaard gaan in rekening gebracht worden.
7.8. Dit artikel geldt niet voor door jou bestelde producten. Voor het annuleren en retourneren van bestelde producten zijn de volgende artikelen van toepassing.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
8.1. Indien jij een product op afstand koopt, heb jij een bedenktermijn van 14 kalenderdagen om zonder opgaaf van reden de overeenkomst te ontbinden.
8.2. Indien wij een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, kun jij geen gebruikmaken van het herroepingsrecht. Zakelijke opdrachtgevers kunnen de overeenkomst niet kosteloos ontbinden en bestelde producten niet retourneren met restitutie van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.
8.3. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen vangt aan op de dag nadat jij het product, of een laatste deelzending heeft ontvangen of wanneer een door jou aangewezen derde zoals een vooraf aangegeven afleverpunt het product voor jou in ontvangst heeft genomen.
8.4. Indien jij gebruikmaakt van het herroepingsrecht, hebben wij het recht om te vragen wat de reden van ontbinding was. Jij bent echter niet verplicht om deze reden aan ons op te geven.
8.5. Indien wij voor jou een product op maat hebben gemaakt, zoals een voor jou ontworpen meubelstuk, is het herroepingsrecht niet van toepassing. Op maat gemaakte producten kunnen niet geretourneerd worden nadat jij het product of een laatste deelzending hebt ontvangen.

Artikel 9 – Verplichtingen tijdens bedenktermijn
9.1. Jij dient zorgvuldig om te gaan met producten en verpakkingen tijdens de bedenktermijn. Jij dient het product alleen uit te pakken en te gebruiken voor zover het nodig is om te beoordelen of jij het product wil houden. Het product mag alleen worden geïnspecteerd zoals dit in een fysieke winkel is toegestaan.
9.2. Indien een product beschadigd of versleten is, en jij gebruikmaakt van jouw herroepingsrecht, zijn wij gerechtigd om de waardevermindering, die als gevolg van deze beschadiging of slijtage is ontstaan, in rekening te brengen.
9.3. Wanneer jij gebruikmaakt van het herroepingsrecht en het product retourneert, zullen wij een ontvangstbevestiging sturen zodra wij van jou hebben vernomen dat jij de overeenkomst wenst te ontbinden.
9.4. Zodra wij het geretourneerde product hebben ontvangen, en jij reeds had betaald voor het product, zullen wij uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugstorten. Deze terugbetaling vindt plaats via de betaalmethode die jij gebruikt hebt om het product te betalen, tenzij anders overeengekomen. De verzendkosten voor de heenzending worden enkel terugbetaald, indien jij jouw gehele bestelling retourneert.

Artikel 10 – Uitvoering herroeping
10.1. Indien jij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, kun jij dit doen met het modelformulier dat wij op onze website ter beschikking hebben gesteld. Jij bent echter niet verplicht om gebruik te maken van dit formulier om jouw herroepingsrecht uit te oefenen.
10.2. Nadat jij kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heb jij 14 kalenderdagen om het product te retourneren.
10.3. Jij draagt het risico op vermissing of beschadiging van het product tijdens de retourzending. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het bewijs dat jij het product hebt teruggezonden, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs van de pakketdienst.
10.4. De kosten voor het retourneren van het product komen voor jouw rekening.

Artikel 11 – Rijkswachters
11.1. Wanneer jij bij ons een Rijkswachter bestelt, heb jij geen invloed op welke Rijkswachter jij ontvangt.
11.2. Iedere Rijkswachter is uniek en handgemaakt. Deze kan daardoor afwijken van een afbeelding.

Artikel 12 – Overmacht
12.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die wij redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van overmacht zijn ziekenhuisopnames, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.
12.2. Indien jij particulier bent en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken wij naar een passende oplossing. Wij hebben allebei het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.
12.3. Indien jij ondernemer bent en er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.
12.4. Wanneer jij de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, hebben wij het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.
13.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door jou of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
13.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor daden en handelingen van derden en leveranciers.
13.4. Indien jij na de aflevering van een product niet zorgvuldig omgaat met het product of het ondeskundig gebruikt, zijn wij niet verantwoordelijk voor gebreken die hieruit ontstaan. Dit geldt eveneens indien gebreken ontstaan doordat jou of een derde veranderingen heeft aangebracht aan het product. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die ontstaat uit zodanige gebreken.
13.5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en opvolgen van advies, bijvoorbeeld advies betreffende de wijze van onderhoud van meubels.
13.6. Indien wij een schadevergoeding zijn verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij anders overeengekomen of de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.
13.7. Jij vrijwaart ons tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeien uit de door ons uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom
14.1. Op alle door ons gegeven adviezen, gemaakte ontwerpen, ter beschikking gestelde content of andere materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij ons. Het is jou niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.
14.2. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in concepten of definitieve ontwerpen.
14.3. Indien jij handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten.
14.4. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, en zal aan jou kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.
14.5. Wij kunnen ontwerpen die wij hebben opgesteld ter uitvoering van de overeenkomst gebruiken voor ons portfolio.
Indien geen persoonsgegevens zichtbaar zijn, mogen wij materiaal opnemen in het portfolio, tenzij jij hier bezwaar tegen heeft en dit vooraf schriftelijk aan ons kenbaar maakt.
Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn in het materiaal, zullen wij vooraf toestemming vragen, alvorens het materiaal in het portfolio op te nemen. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 15 – Maatwerk
15.1. Aan een afgesproken levertermijn kunnen geen rechten worden ontleend.
15.2. Het ontwerpen van een meubelstuk geschiedt naar eigen inzicht, standaard en stijl. Jij verklaart bekend te zijn met onze ontwerpstijl.
15.3. Wij zijn niet gehouden om niet geleverde of gekozen concept-ontwerpen alsnog te leveren.
15.4. Wij leveren het eerste voorstel in verschillende ontwerpen aan. Jij kiest hier 1 ontwerp uit of een combinatie, waardoor we op de tweede ronde van het exterieur komen. Vervolgens vinden 2 rondes voor het interieur plaats. Jij hebt na elke ronde de mogelijkheid revisies door te geven, wanneer deze binnen 14 kalenderdagen worden doorgegeven.
15.5. Indien jij geen revisies doorgeeft tijdens de gestelde revisietermijn, wordt het ontwerp als goedgekeurd en definitief beschouwd. Wijzigingen buiten de revisietermijn of buiten het aantal maximale revisierondes worden als meerwerk gefactureerd.

Artikel 16 – Levering van producten
16.1. Voor het versturen van een product, gaan wij uit van de door jou aangeleverde informatie. Indien jij een foutief afleveradres heeft doorgegeven, zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan of vermissing van het bestelde product.
16.2. Wij sturen producten naar afleveradressen over de hele wereld, tenzij anders overeengekomen. Voor maatwerk producten leveren wij in Nederland en België.
16.3. Indien jij vooraf aangeeft dat jij jouw bestelling bij een ophaalpunt wil laten leveren, is het door jou bestelde product voor jouw risico, zodra de bezorgdienst de bestelling bij het ophaalpunt heeft afgeleverd. Wanneer jij het product niet tijdig ophaalt en het door het ophaalpunt naar ons teruggestuurd wordt, komen de kosten die daarmee gepaard gaan voor jouw rekening.
16.4. Indien wij een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geschiedt de levering voor jouw risico.
16.5. Wanneer wij een product niet kunnen leveren binnen de aangegeven termijn, zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen. Jij dient ons dan nog een redelijke termijn tot nakoming te geven. In het geval wij na deze termijn nog steeds niet aan jou kunnen leveren, ben jij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
16.6. Bij plaatsing van maatwerk dien jij ervoor zorg te dragen dat de locatie vrij is op de dag van plaatsing.

Artikel 17 – Bijzondere bepalingen
17.1. Wij zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

Artikel 18 – Klachten
18.1. Indien jij een klacht hebt, dien jij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Wij zullen binnen 3 werkdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Indien wij een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht.
18.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
18.3. Indien een product beschadigd is op het moment van ontvangst, dien jij dit binnen 48 uur na ontvangst aan ons te melden zodat wij het gebrek kunnen herstellen.
18.4. Indien jij een klacht hebt, kun jij deze indienen via het ODR-platform van de Europese Unie. Jij bent hier echter niet toe verplicht kunt ons ook direct contacteren om jouw klacht kenbaar te maken.

Artikel 19 – Garantie
19.1. Wij staan ervoor in dat door jou bestelde producten voldoen aan de overeenkomst en de redelijke kwaliteitseisen voor normaal gebruik.
19.2. Jij hebt recht op wettelijke garantie.
19.3. Indien gebreken zich voordoen tijdens de wettelijke garantietermijn, worden deze alleen hersteld indien de gebreken zijn ontstaan omdat het product ondeugdelijk is en het niet voldoet aan de eisen voor normaal gebruik.
19.4. Bepaalde grondstoffen die wij gebruiken voor de producten zijn natuurlijke materialen met inherente bepaalde eigenschappen, zoals hout. Materialen kunnen verkleuren, breken of splijten. Dit valt niet onder de garantietermijn, indien dit een kenbaar kenmerk is van een bepaalde grondstof.
19.5. Ook slijtage door foutief gebruik en verkleuring door zonlicht zijn uitgesloten van de garantie.
19.6. Jij kunt schriftelijk aanspraak maken op garantie. Jij dient een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen en de retour te sturen producten dienen altijd compleet zijn. Indien wij dit overeenkomen, volstaat een foto van het kapotte product.

Artikel 20 – Geschillenbeslechting
20.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
20.2. Indien zich een geschil tussen ons voordoet, zullen wij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Wij zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.
20.3. Geschillen tussen ons zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij zijn gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.
20.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover ons en betrokken derden 12 maanden.