Algemene voorwaarden Studio Hamerhaai

 

1. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten en aanbiedingen van Studio Hamerhaai. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de koper c.q. opdrachtgever wijst Studio Hamerhaai hierbij uitdrukkelijk van de hand.
 • Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016.
 • Het doen van een bestelling en/of het geven van een opdracht houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.
 • Onder Studio Hamerhaai wordt in deze algemene voorwaarden, op de websites www.studiohamerhaai.nl en www.rijkswachters.nl, op de bedrijfspagina van Studio Hamerhaai op Facebook en Instagram en op andere sites waar de producten van Studio Hamerhaai te koop staan bedoeld, Studio Hamerhaai, KvK-nummer 64952029, Palletweg 30, 2031 DB Haarlem, emailadres: info@studiohamerhaai.nl, telefoonnummer 06-16330002 (Niki) en 06-22239080 (Boudewijn), BTW nummer: NL85.5918.093B01.
 • Studio Hamerhaai is gerechtigd om voor de uitvoering van haar werkzaamheden een of meerdere derde(n) in te schakelen. Deze algemene voorwaarden blijven ook bij inschakeling van een of meerdere(n) zonder meer van toepassing.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Studio Hamerhaai en de koper cq. opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


2. Totstandkoming van overeenkomsten

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er door koper via de website een bestelling geplaatst is dan wel op het moment dat opdrachtgever een opdracht geeft aan Studio Hamerhaai en Studio Hamerhaai deze nadrukkelijk heeft bevestigd.
 • Studio Hamerhaai en koper cq. opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt.


3. Bijzondere bepalingen Rijkswachters

 • Alle Rijkswachters zijn uniek en handgemaakt.
 • Rijkswachters worden gemaakt van de transportkisten van bekende en minder bekende kunstwerken van het Rijksmuseum.
 • De opdruk en verwerking van de transportkist van het kunstwerk in de Rijkswachter verschilt per product.
 • De producten weergegeven op de websites zijn voorbeelden. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de geleverde Rijkswachter.
 • Koper c.q. opdrachtgever kan niet vooraf aangeven welke opdruk en/of verwerking van een transportkist van een bepaald kunstwerk hij wenst te hebben.
 • Wanneer koper voorafgaand aan koop wil weten hoe het product eruit ziet, kan koper Rijkswachter aanschaffen in een (fysieke) winkel.


4. Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Studio Hamerhaai zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.
 • Offertes van Studio Hamerhaai zijn 30 dagen geldig, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Studio Hamerhaai heeft het recht om de overeenkomst in het geheel dan wel deels te ontbinden indien een of meer producten/grondstoffen (half-)fabricaten niet beschikbaar zijn.
 • De producten worden zo nauwkeurig mogelijk op de website, op Facebook, op Instagram en in advertenties weergegeven. Afhankelijk van de instellingen van drukpers c.q. uw beeldscherm kunnen de kleuren echter afwijken van het werkelijke product.
 • Drukfouten blijven te alle tijden voorbehouden.

5. Prijzen

 • Alle genoemde prijzen op de website van Studio Hamerhaai zijn vermeld in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
 • Prijzen die op de website, Facebook of Instagram zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.
 • Hamerhaai behoudt het recht haar prijzen tussentijds aan te passen.

6. Betaling, levering en levertijd 


 • Wanneer een bestelling is geplaatst, dient koper het totaalbedrag van de bestelling (inclusief verzendkosten) te voldoen via iDeal, PayPal of overmaking van het verschuldigde bedrag op IBAN-nummer NL13 RBRB 8837 2332 99 ten name van Studio Hamerhaai. Na ontvangst van de betaling zal het bestelde product, indien voorradig, binnen twee werkdagen aan het postbedrijf worden aangeboden.
 • De bestelling (bij reeds vervaardigde producten) wordt maximaal 14 dagen voor u gereserveerd. Is uw betaling na deze 14 dagen niet binnen, dan gaan de artikelen weer terug in de verkoop.
 • Voor het vervaardigen van producten geldt de leveringstermijn die bij de opdrachtaanvaarding is afgesproken. Bij indicatie bedraagt deze leveringstermijn een week voor de vervaardiging van een enkele Rijkswachter, drie weken voor de vervaardiging van meerdere Rijkswachters en acht tot twaalf weken voor producten op maat.
 • Bij een opdracht tot het ontwerpen en/of vervaardigen van een product dient een aanbetaling te worden voldaan van 25% van de totaal geoffreerde kosten indien u een zakelijke klant bent en een aanbetaling van 50% van de totaal geoffreerde kosten indien u een particuliere klant bent. Het restant dient te worden voldaan na afronding van de opdracht, doch voor dan wel bij aflevering.
 • Voor alle facturen van Studio Hamerhaai geldt een betalingstermijn van 21 dagen.
 • Studio Hamerhaai is gerechtigd incassokosten te berekenen.
 • Indien na het plaatsen van een opdracht de restantbetaling niet wordt voldaan binnen 30 dagen na facturatie van die kosten en opdrachtgever ook niet binnen die termijn heeft gereageerd op een betalingsherinnering per email, wordt de overeenkomst op grond van wanprestatie ontbonden. Het reeds betaalde bedrag zal aan Studio Hamerhaai toekomen als schadevergoeding dan wel als boete in de zin van artt. 6:91-94 BW. Het vervaardigde product blijft eigendom van Studio Hamerhaai en zij is gerechtigd dit te koop aan te bieden aan derden.
 • Bij verandering van een levertijd brengt Studio Hamerhaai de koper c.q. opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • De door Studio Hamerhaai opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Studio Hamerhaai is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
 • Indien de levertijd van reeds vervaardigde producten de termijn van 30 dagen overschrijdt, is de koper gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 14 dagen door Studio Hamerhaai worden teruggestort.
 • Indien de bestelde producten door welke oorzaak dan ook zijn uitverkocht, neemt Studio Hamerhaai contact op met de koper c.q. opdrachtgever om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De koper c.q. opdrachtgever heeft in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.
 • Studio Hamerhaai is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering zijn voor Studio Hamerhaai.


7. Tussentijdse wijziging van de opdracht

 • Een opdracht tot vervaardiging van een product kan alleen in overleg met Studio Hamerhaai tussentijds gewijzigd worden. Een verzoek hiertoe wordt per email gedaan. De reeds gemaakte kosten worden verrekend dan wel vergoed. Wanneer sprake is van bijkomende kosten, zal Studio Hamerhaai dat aangeven bij opdrachtgever. Na akkoord van opdrachtgever neemt Studio Hamerhaai de gewijzigde opdracht aan en geeft hierbij de nieuwe levertijd aan.
 • Een opdracht tot het vervaardigen van een product kan na bevestiging van de opdracht enkel door opdrachtgever kosteloos geannuleerd worden wanneer door Studio Hamerhaai nog geen start is gemaakt met de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient dit in goed overleg met Studio Hamerhaai te doen.
 • Mocht in overleg met Studio Hamerhaai de overeenkomst tot vervaardiging van een product toch ontbonden worden en Studio Hamerhaai is reeds begonnen aan de opdracht, dan worden de door Studio Hamerhaai gemaakte uren, kosten aan verzaagde materialen, ingekochte materialen en eventuele andere materialen vergoed door opdrachtgever.

8. Annulering van een bestelling

 • Bij bestelling van standaardproducten in het assortiment van Studio Hamerhaai kunnen bestellingen tot 50 producten kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering van een bestelling van 50 producten of meer dient de koper 25% van het totaalbedrag te vergoeden aan Studio Hamerhaai.

9. Verzendkosten bij verzending aan particulieren

 • Koper c.q. opdrachtgever heeft de mogelijkheid de producten kosteloos op te halen in de werkplaats te Heemskerk of te laten verzenden via PostNL (bij kleinere producten) dan wel een door Studio Hamerhaai ingeschakeld transportbedrijf.
 • Bij verzending binnen Nederland (voor kleine producten) wordt € 6,50 verzendkosten in rekening gebracht indien het totaalbedrag van de bestelling minder dan €70,– incl. BTW (excl. verzendkosten) bedraagt. De verzending zal worden verzorgd door PostNL.
 • Bij verzending binnen Nederland (voor kleine producten) worden geen verzendkosten in rekening gebracht indien het totaalbedrag van de bestelling meer dan € 70,– incl. BTW (excl. verzendkosten) bedraagt. De verzending zal worden verzorgd door PostNL.
 • Bij verzending buiten Nederland, maar binnen de EU wordt (voor kleine producten) €8,50 aan verzendkosten in rekening gebracht.
 • Bij verzending buiten de EU wordt (voor kleine producten) € 25,– verzendkosten in rekening gebracht.
 • Bij een bestelling van producten van grote afmetingen dan wel voor bijzonder transport wordt een offerte aangevraagd bij een door Studio Hamerhaai ingeschakeld transportbedrijf. Op basis van de grootte van het pakket worden de verzendkosten berekend. Koper c.q. opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de betreffende verzendkosten.
 • Onder kleine producten in deze bepalingen wordt verstaan: het geheel van de bestelling voor zover deze niet zwaarder weegt dan 20 kg en niet groter is dan 175 x 78 x 58 cm.


10. Verzendkosten bij verzending aan bedrijven

 • Koper c.q. opdrachtgever heeft de mogelijkheid de producten kosteloos op te (laten) halen in de werkplaats te Haarlem of te laten verzenden via PostNL (bij kleinere producten) dan wel een door Studio Hamerhaai ingeschakeld transportbedrijf.
 • De verzendkosten kunnen bij Studio Hamerhaai worden opgevraagd en zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling en het afleveradres.


11. Retourzendingen (herroepingsrecht)

 • De koper van een voorradig product is gerechtigd om binnen 14 dagen na levering zonder boete en zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Studio Hamerhaai retour te sturen (herroepen), mits het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Ook moet de koper, indien van toepassing, in het bezit zijn van de originele factuur. Het door de koper reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in dezelfde ongeschonden staat bij Studio Hamerhaai moeten worden afgeleverd als waarin de koper het heeft ontvangen. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen de artikelen helaas niet teruggenomen worden en de betaling niet ongedaan gemaakt worden.
 • De kosten voor het terugzenden van een product zijn voor rekening van de koper.
  Studio Hamerhaai accepteert geen ongefrankeerde retourzendingen.
 • De door Studio Hamerhaai gemaakte verzendkosten of extra door koper betaalde kosten voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering worden niet gecrediteerd.
 • De retourzending dient vooraf schriftelijk – bij herroeping middels het standaardformulier voor herroeping dan wel op andere ondubbelzinnige wijze – aan Studio Hamerhaai kenbaar gemaakt te worden. Dit onder vermelding van het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.
 • Een retourzending dient verstuurd te worden naar: Studio Hamerhaai, Palletweg 30, 2031 DB Haarlem o.v.v. het order- of factuurnummer en uw IBAN-nummer. Zelf – na afspraak – afleveren bij Studio Hamerhaai mag ook. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Studio Hamerhaai behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.
 • Studio Hamerhaai is nimmer aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of product ontstaat. Zorg daarom voor een verzendbewijs van het postkantoor, zodat het mogelijk is om de retourzending na te zoeken.
 • Wanneer in plaats van het bestelde product een ander product is ontvangen, kan dit kosteloos worden omgeruild voor het door u bestelde product. Dit alleen, mits de factuur nog aanwezig is, de aankoop met verpakking ongebruikt en onbeschadigd is en in originele verpakking zit. Ook voor deze retourzending dient de hierboven genoemde procedure te worden gevolgd.
 • Als bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper vervallen.
 • Opdrachtgevers die opdracht hebben gegeven een product te vervaardigen, kunnen geen beroep doen op het in dit artikel bepaalde.

12. Garantie en aansprakelijkheid

 • Studio Hamerhaai geeft op haar producten een garantie van drie maanden voor gebreken die het gevolg zijn van een tekortkoming van Studio Hamerhaai. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van de koper / opdrachtgever.
 • Studio Hamerhaai kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te kennen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
 • Studio Hamerhaai aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- en omzetderving.
 • Studio Hamerhaai is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending door het door Studio Hamerhaai ingeschakelde post- of transportbedrijf. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: 
o Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
o Indien er veranderingen zijn aangebracht;
o Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is 
gemaakt;
o Indien het product is verkleurd door direct zonlicht of regen;
o Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of 
onoordeelkundig gebruik;
o Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

13. Klachten en gebreken

 • Indien koper c.q. opdrachtgever niet tevreden is over de levering, dan verneemt Studio Hamerhaai dit graag z.s.m. per e-mail, of per post, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Studio Hamerhaai zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 72 uur een reactie geven.
 • De koper c.q. opdrachtgever heeft dan ook de verplichting om onmiddellijk na ontvangst van de bestelling, de aankoop te onderzoeken of deze voldoet aan de overeenkomst. Is dit niet het geval, stel Studio Hamerhaai dan z.s.m. per e-mail op de hoogte.
 • Voor retourzendingen zie artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

14. Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Studio Hamerhaai in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk, dan wel via de mail mee te delen en zulks zonder dat Studio Hamerhaai gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Studio Hamerhaai kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder vallen onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoornissen, energiestoringen, storingen in een communicatienetwerk of het niet of niet tijdig leveren van toeleveranciers.

15. Persoonsgegevens

 • De door de koper c.q. opdrachtgever verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

16. Eigendomsvoorbehoud

 • Studio Hamerhaai blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering dan wel – indien het product per post verzonden wordt – op het moment van verzending op koper c.q opdrachtgever over.

17. Auteursrecht

 • Studio Hamerhaai behoudt het auteursrecht voor op de door haar bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht- haar eigendom.
 • Zonder schriftelijke toestemming van Studio Hamerhaai mogen de door haar verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt.
 • De opdrachtgever, handelend in strijd met hetgeen bepaald is in dit artikel, is ter zake van schadevergoeding aan Studio Hamerhaai een bedrag verschuldigd gelijk aan tien procent van het bedrag van de bij de aanbieding gedane prijsopgave, welk bedrag de opdrachtgever in dat geval op eerste aanmaning van Studio Hamerhaai aan deze zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht van de stukken niet over.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle overeenkomsten tussen Studio Hamerhaai en koper c.q. opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen welke mochten ontstaan na het aangaan van een overeenkomst, zullen worden beslecht door een in het MfN-register geregistreerd mediator of, indien Studio Hamerhaai daarvoor kiest, de bevoegde rechter te Haarlem (rechtbank Noord-Holland).